Theatre Tzvete
Puppet play by Tzveta Yaneva inspired by the novel Lake Boy by Pavel Vezhinov

Location: Chitalishte Bratia Miladinovi in Kniajevo

cast: Violina Vassileva, Ekaterina Kazakova, Mariya Andonova, Yanko Velkov, and with the special appearance of little Ivan
Set design: Christina Nedeva
Music: Vlada Ianeva