„Споделена визия“  Проучване на потребностите и потенциала на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА и ЛИТЕРАТУРА в СОФИЯ

Част от Предложение за изготвяне на стратегия за развитие на свободната творческа сцена.

Проект „Споделена визия“ е иницииран от Асоциация за свободен театър и се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“.

За АСТивно участие: провежда се и анкетно интернет проучване, което е отворена покана към всички заинтересовани страни да споделят информация и мнения. Анкетата може да откриете ТУК (ще ви отнеме не повече от 5 минути).

Презентации и публикации „Споделена Визия“

Представяне проект „Споделена визия“

Презентация „Процес на работа и принципи в проект „Споделена Визия“, д-р Петя Колева

Презентация „Европейски практики“, д-р Цвета Андреева

Споделена визия

Какво означава свободна творческа сцена в София?

Свободната сцена в София обединява творци и организации, които имат за водеща цел развитието на съвременните художествени практики и многообразието на артистични езици. Тя изгражда среда за експериментални творчески процеси и оригинални творби на високо професионално ниво. Дейностите на свободната сцена развиват съвременни методи и модели на работа при осъществяване на проекти и ги представят на професионалния пазар на изкуствата, пред специализирани и общи публики – местни и международни. Те често са свързани със създаване  и продуциране на рискови артистични продукти. Свободната сцена насърчава развитието на изкуствата и е катализатор на демократичните и социални процеси в обществото.

Свободната сцена включва организации, формални и неформални творчески сдружения и колективи, както и свободно практикуващи професията си творци. Част от дейностите й получават  публично финансиране по проектни или други субсидии, включително нефинансова подкрепа.

Защо свободната сцена е двигател?

Повечето от формите, наричани днес  „класически” и приютени и финансирани основно в културните институции и и частния сектор, са възникнали като независими. Свободната сцена винаги е била в авангарда на изкуството, търсила е и е откривала нови  изразни средства, част от които след това са били широко приемани.

Асоциация за свободен театър (АСТ) е основен партньор на Столична Община в организиране на първото изследване на свободната  сцена за изкуства в  София с цел разработване на стратегия за нейното развитие и разгръщане на потенциала ѝ. АСТ също е водещ партньор в пилотните проекти за предложение за трансформация на „Топлоцентрала“ и „ОКИ Средец“ в инфраструктурни обекти в полза на свободната сцена за изкуства в София.

Какъв е смисълът от това проучване?

Целта на това първо проучване е да изгради визия, споделена от различните участници в свободната сцена за изкуства и да разработи предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА и ЛИТЕРАТУРА. Усилията ни са насочени към това чрез анализ и дискусия да се определят достижими непосредствени и дългосрочни стратегически цели за устойчиво развитие в седемгодишен период (2016 – 2023). Пряк резултат е подготвянето на предложение за стратегически документ, подкрепящ устойчивото развитие на свободната сцена за изкуства.

Как да участвам пряко?

В процеса на подготвянето на стратегическия документ се използват качествени и количествени  инструменти за проучване на свободната сцена: детайлно в пет дисциплини на изкуствата, и хоризонтално на общи за свободната сцена характеристики.

1. Сформирани са пет фокус групи в съответната област в изкуствата:

 • Доц. д-р Ани Бурова (преподавател в СУ,Факултет „Славянски филологии“, редактор в „Литературен вестник“) ръководи основно ядро на група за анализ в сфера литература и в пресечни точки в предложението за стратегия.
 • Д-р Ангелина Георгиева (платформа „Нови драматургии“, Номадска танцова академия, гост-преподавател в НАТФИЗ) ръководи основно ядро на група за анализ в сфера танц и в пресечни точки в предложението за стратегия.
 • Гергана Димитрова (Асоциация за свободен театър, председател на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни) ръководи основно ядро на група за анализ в сфера театър и в пресечни точки в предложението за стратегия.
 • Александър Евтимов (част от лейбъла „Big Banda“, група “Попара“) ръководи основно ядро на група за анализ в сфера музика и в пресечни точки в предложението за стратегия.
 • Владия Михайлова (СГХГ, куратор във филиал „Васка Емануилова“) ръководи основно ядро на група за анализ в сфера визуални изкуства и в пресечни точки в предложението за стратегия.

Можете да се свържете с координаторите на следния имейл адрес:spodelena.vizia@gmail.com

2. Предстоят две публични обсъждания:

 • на 14 юли 2016 г. в Червената Къща от 11:00. за запознаване с целите на проекта и представяне на първи резултати.
 • на 4 октомври 2016 г. с цел обсъждане на финалните резултати от проучването и на предложенията, произтичащи от направения анализ.

3. Провежда се и анкетно интернет проучване, което е отворена покана към всички заинтересовани страни да споделят информация и мнения. Анкетата може да откриете ТУК.

4. Експертът, който допринася със сравнителен Европейски и международен обхват в проучването, е Д-р Цвета Андреева (Европейска Културна Фондация, Холандия). Тя разработва анализ на градове, които поставят изкуствата в центъра на своята творческа икономика, както и водещите принципи в стратегиите за развитие на тези градове в международен контекст.

Как да споделя с колеги и приятели?

Можете да следите дейностите на страницата на artsofia.bg, на официалната страница на АСТ Асоциация за свободен театър и на страницата „Споделена Визия“ във Facebook.

Кога мога да срещна групите координиращи анализа?

 • Всеки желаещ може да се свърже с координаторите на проекта и с лидерите на фокус групите по дисциплини. Можете да изпратите съобщение на горепосочения имейл или да посетите обществените обсъждания.
 • За среща с екипа на проекта свържете се с Христиан Йовчев (културолог) – координатор на работната група в проект „Споделена Визия“ – christian.yovchev@gmail.com

Как мога да споделя мнение и идеи от разстояние?

Можете да попълните кратката анкета онлайн ТУК.  Можете да изпратите съобщение до координатора или лидерите на фокус групи.

Ако искате да споделите свой анализ относно творческата икономика на София или свързан със свободната сцена за изкуства в София, моля пишете на д-р Петя Колева (Интеркултура Консулт®, гост-преподавател в НАТФИЗ, магистърска програма по Мениджмънт в Сценичните Изкуства), ръководител на процеса на основната работна група по изработване на предложението за стратегия за свободната сцена на изкуствата в София. Имейл адресpetyakoleva@inter-cultura.eu

За да научите повече за АСТ Асоциация за свободен театър свържете се с прецедателя на асоциацията и координатор на проекта, Катрин Хрусанова (katrin.hrusanova@gmail.com)

Защо е актуално проучването на потребностите и потенциала на свободната творческа сцена?

В момента София има три действащи стратегии за развитие, които са обвързани пряко със свободната сцена за изкуства: Стратегия за развитие на културата “София – творческа столица” 2013 – 2023 г. (2012),  „Стратегия за столичното образование 2016 – 2023 г.“(2016), и  „Стратегия за интелигентна специализация на София 2016 – 2025 г.“ (2016). Трите стратегии обосновават своите цели с предпоставките на София да бъде творчески град с динамичен съвременен културен живот и конкурентна творческа икономика; с потенциала на София да е привлекателна за живот и работа – за гражданите и за бизнеса; с явната обвързаност на икономическия растеж в София с ръст на индустриите, основаващи се върху знание. Сред тях са изкуствата, музеите, галериите, както и софтуерната индустрия, издателската и кино-индустриите и др. Именно те са тези, в които квалификация и знания на ниво висше образование са основен ресурс за производство. Те често  използват пряко професионалния ресурс на свободната творческа сцена за свои дейности и се вдъхновяват от развитието на съвременните художествени практики.  Това доказва и последното изследване„София – град на творческата икономика“ (2016). То посочва нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2013 г. по основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции.

Проект „Споделена визия“ си поставя задачата да анализира  основните предизвикателства срещани от творците и организациите от свободната сцена в пет сфери на изкуствата, които не са изследвани съвместно до този момент. Анализът цели да представи достоверна информация за качествата на творческия ресурс в София; да направи обозрими обемът и резултатите от дейностите на тази сцена. Изследването е крачка в посока очертаването на прекият принос и на споделените ползи, които творци, критици, продуценти и разпространители на изкуствата имат върху качеството на културния капитал в града. Същевременно това първо проучване цели да постави на фокус въздействието им върху пряко свързаните с изкуствата индустрии (културни и творчески), както и взаимодействието на свободната сцена за изкуства с качеството на услугите в културния туризъм.

През последните години международни изследвания за развитие на културния и творческите сектори определят и специфична роля на свободната сцена за изкуства в усъвършенстване на политики и програми:

 •    Културата и изкуството са основен двигател в икономиките на развитите и развиващите се страни според изследването на Международната конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите, която обединява организациите за защита на авторските права в 120 страни. ЮНЕСКО представи за пръв път цялостната карта в културата по света (2015), според която в Европа 32 процента от приходите са от секторите на изкуствата, а 25 на сто са заети в културния сектор.
 •   Изследването „Култура, Градове и Идентичност“ (2016) по поръчка на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) препоръчва сътрудничеството между институциите и гражданското общество да бъде основа за управление на културния сектор и при вземането на решения за неговото развитие.

Проект „Споделена визия“ цели да даде основа за усъвършенстване на културните политики в София, които да отговарят на нуждите на свободната творческа сцена и да подкрепят интегрирания  подход за развитие на културните и творчески индустрии, образованието и иновациите.

Къде да науча повече за резултатите?

Предстоят две публични обсъждания:

 • на 14 юли 2016 г. от 11:00 в Червената Къща за запознаване с  целите на проекта и представяне на първи резултати
 • на  4 октомври 2016 г. с цел обсъждане на финалните резултати от проучването и на предложенията, произтичащи от направения анализ.

Резултатите ще бъдат достъпни от страницата на проекта на artsofia.bg и на страницата на Асоциация за свободен театър (АСТ).

За допълнителни въпроси пишете на Христиaн Йовчев (christian.yovchev@gmail.com), координатор на работната група в проект „Споделена Визия“.